کد خبر: ۴۱۳۷۷۳
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۸
شهید دانش اموز
در ﺳﺎل 1346در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣﺬهبی دیدﻩ ﺑﻪ ‫ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در ﺳﻦ۶ ﺳﺎلگی ﭘﺎ ﺑﻪ عرصه ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ‫تحصیلات ﺧﻮد را تا ﺳﺎل اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اداﻣﻪ داد و از ﺣﻴﺚ فعالیتهاى ﻣﺬهبی و دینی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮهنگی ‫ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ تحمیلی ﻣﺪرﺳﻪ را رها و ﺑﻪ ‫ﺟﺒﻬﻪ هاى ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺣﺮیم ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻰ اﻋﺰام و ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از رﺷﺎدتهاى ﻓﺮاوان در تاریخ 61/10/29 ﺑﻪ درﺟﻪ ‫رﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪ.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
پربازدید ها