یادواره شهید دانش آموز;
يکشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۵
ﺷﻬﻴﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻘﻴﻞ در ﺳﺎل ۱۳۴۸ در روﺳﺘﺎى‬ ﻧﻮکار از تواﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﻰ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣ ﺬهبی و از ﻣﺤﺒﺎن و‬ ﻣﺨﻠﺼﺎن اهل ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت دیدﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.ﭘﺲ از‬ ﭘﺎیان تحصیلات راهنماﺋﻰ در ﺳﻦ ۱۷ ﺳﺎلگی در ﺣﺎلی که ﺳﺎل دوم‬ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ تحصیل ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ولی ﻗﻠﺒﺶ از‬ اﺷﺘﻴﺎق ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻰ تپید تا اینکه در اوایل ﺳﺎل ۵۶ ﭘﺲ از‬ِ‬ ﮔﺬراﻧﺪن ﺁﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎتی در ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﻬﻴﺪ صدوﻗﻰ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻮرﺧﻪ‬ ‫۶۵/۲۰/۱ راهی ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎیان ﻣﺄﻣﻮریت ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ‬ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و تحصیلات ﺧﻮد را اداﻣﻪ داد. وى در ﻋﻤﻠﻴﺎت کرﺑﻼى‬ ﭼﻬﺎر در تاریخ ۶۵/۱۰/۴ ﺑﻪ ﺁرزوى دیرینه ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدید.‬ ﺟﺴﺪ این ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺲ از ١١ ﺳﺎل درتاریخ تیرﻣﺎﻩ ۷۶ ﺑﻪ ﺁﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ﺑﺮﮔﺸﺖ.‬

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده