شهید خرداد;
شهيد علي رضا باصولي در سال 1347 در خانه اي گلين اما مذهبي در روستاي دهقايد به دنيا آمد.اولين بار در عمليات والفجر2در منطقه دهلران و موسيان شركت كرد.اعزام دوم ايشان به مهاباد بود كه از ناحيه پا مجروع شدند.وي در بار سوم در عمليات والفجر8 شركت كردند كه از ناحيه ديد.
جبهه و جنگ خودش مدرسه است


نام ونام خانوادگي شهيد : عليرضا باصولي

نام پدر: كرم

تاريخ تولد : 1347

محل تولد : روستاي دهقايد

تاريخ شهادت : 1365/3/13

محل شهادت : غرب

محل دفن: بهشت رضوان دهقايد