نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

عملیات خیبر در یک نگاه

عملیات خیبر در یک نگاه

پیش از اجرای عملیات خیبر رسانه های جمعی عراق و حامیان آن تبلیغات گسترده ای را درباره توانایی های ارتش عراق در جلوگیری حملات رزمندگان آغاز کردند و رژیم صدام نیز به صراحت اعلام کرد که هر گونه عملیات نیروهای ایرانی به داخل خاک عراق را با شکست رو به رو خواهد کرد.
زندگی بازپسين در اديان مختلف

زندگی بازپسين در اديان مختلف

اساس نظريه ي هندو ها را درباره ي سرنوشت اعمال آدمی قانون«كارما » تعيين می كند . به موجب اين قانون حيات آينده ی هر انسان بر حسب كردار يا گفتار و پنداری است كه در اين زندگی داشته باشد و مجموع كارها و گفته ها و افكار هر فرد در روح او اثر ثابت ايجاد میكند و آن را طوری می سازد كه در حالت تناسخ (اينكرنيشن يا به زبان هندوان : سام سارا) يعنی در زندگی نوين شکلی متناسب با آن پيدا میكند و به همان تناسب، جسد و پيكری نوين پيدا خواهد كرد. بودا مخصوصاً توضيح می داد كه...
طبقات اجتماع از نظر اديان مختلف

طبقات اجتماع از نظر اديان مختلف

وجود اختلاف طبقاتی بر هرمبنايی كه باشد، يكی از مهم ترين عوامل ظلم و بی عدالتی و حقكشی است و در طول تاريخ بشر، چه بسيار مردمی محروم و ستمديده در برابر طبقه ای مرفه و غرق درعيش و نوش و قدرت و ثروت وجود داشته اند، و ريشه ي اين اختلاف را در نظام اجتماعی و يا فلسفه و عقايد خاص آنان می توان پيدا كرد. و ما اينك اين مسئله را از ديدگاه مذهبی مورد مطالعه قرارمی دهيم :
عقيده به «خدا» در اديان مختلف

عقيده به «خدا» در اديان مختلف

البته در اديان آسمانی خدايی كه به پيغمبران، وحی فرستاده و مردم را به پرستش و معرفت خويش برانگيخته است، هميشه خدای يگانه، خالق و مدبّر كل عالم بوده و از هر گونه شرك و تجسم و تصورات افسانه ای به دور بوده است. اما متأسفانه...
تأثیر متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان

تأثیر متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد، بخشی از تأثیرات متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان را بررسی نماید.
جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

این پژوهش سعی‌دارد مهم‎ترین جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی را بر اساس کتاب ـ بررسی‌کند