نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی فرزندان شاهد دبیرستانی»

«بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی فرزندان شاهد دبیرستانی»

«بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی فرزندان شاهد دبیرستانی شهرستان کرج» عنوان پایان نامه ای است که توسط «فریبا نظری پورکیایی» انجام شده است.
بررسی رابطه فقدان پدر (شهادت) با میزان اضطراب دختران

بررسی رابطه فقدان پدر (شهادت) با میزان اضطراب دختران

«بررسی رابطه فقدان پدر (شهادت) با میزان اضطراب دختران شاهد استان قم» عنوان پایان نامه ای است که توسط «سیده کبری موسوی» انجام شده است.
بررسی نظام ارزش های اجتماعی جانبازان تهران بزرگ

بررسی نظام ارزش های اجتماعی جانبازان تهران بزرگ

«بررسی نظام ارزش های اجتماعی جانبازان تهران بزرگ» عنوان پایان نامه ای است که توسط «محمدحسین رضائی اردستانی» انجام شده است.
بررسی و تحلیل محتوایی ادبیات نمایشی جنگ و مقاومت

بررسی و تحلیل محتوایی ادبیات نمایشی جنگ و مقاومت

«بررسی و تحلیل محتوایی ادبیات نمایشی جنگ و مقاومت» عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد «حمید ساروخانی» است که سه دهه از هنر نمایشنامه نویسی «جنگ و مقاومت» را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
«بررسی و تبیین تاثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسلامی»

«بررسی و تبیین تاثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسلامی»

«بررسی و تبیین تاثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسلامی»، طرحی پژوهشی است که توسط «نورعلی عباسپور» انجام شده است.