شهید تیرماه;
يکشنبه, ۲۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۹
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﻰ در ﺳﺎل ۱۳۵۰ در یکﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﺬهبی در روﺳﺘﺎى ﺳﺎلم ﺁﺑﺎد دیده به جهان گشود.او همدوش ﺑﺎ دیگر ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﻋﺎزم‬ ﻣﺮزهای ﺧﻮﻧﺮﻧﮓ ﺟﻨﻮب ﮔﺮدید.. سرانجام در ﺟﺰایر ﻣﺠﻨﻮن در 67/4/4 ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺸﺖ.
ل

 

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﻰ

ﻧﺎم ﭘﺪر : ﺟﻌﻔﺮ

تاریخ  تولد : ۱۳۵۰/۱/۳۰

ﻣﻴﺰان تحصیلات  : ﺳﻮم راهنمائی

تاریخ ﺷﻬﺎدت : ۶۷/۴/۴

ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت : ﺟﺰیره ﻣﺠﻨﻮن

 

زﻧﺪﮔﻴﻨﺎمه

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﻰ در ﺳﺎل ۱۳۵۰ در یکﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﺬهبی در روﺳﺘﺎى ﺳﺎلم ﺁﺑﺎد از تواﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻰ تنگستان دیده بجهان ﮔﺸﻮد از همان اﺑﺘﺪاى دوران کودکی داراى ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﺳﺠﺎیای اﺧﻼﻗﻰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻴﺸﻤﺎرى ﺑﻮد در ﺳﻦ ۶ ﺳﺎلگی ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮلوی ﺳﺎلم ﺁﺑﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ راهنمائی واﻗﻊ در ﺑﻮﺷﻬﺮ رﻓﺖ که تقارن همین ﺳﺎلها در ﺳﻦ ۱۴ ﺳﺎلگی ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮى ﻗﺮﺁن کریم واﻗﻊ در روﺳﺘﺎ در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪلطف اﷲ لطیفی ﻃﻰ ﻣﺪت یکماه تواﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ کامل ﻗﺮﺁن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮاﺣﺴﻦ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﺎید ﺑﺎ صدور ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ(رﻩ)ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ تشکیل ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ کمی ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻀﻮیت ﺑﺴﻴﺞ درﺁﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ او همدوش ﺑﺎ دیگر ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﻋﺎزم ﻣﺮزهای ﺧﻮﻧﺮﻧﮓ ﺟﻨﻮب ﮔﺮدید. ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻰ که ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺧﻮد را در صفای ﭘﺮ ﻣﻌﻨﻮیت ﺟﺒﻬﻪ یاﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ هیچ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ترک ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﺮدید و ﺑﺎ وﺟﻮد اصرار دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮاى ﻣﺮاﺟﻌ  و ﺷرکت در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺮداد توﺟﻬﻰ ﻧﻜﺮد و ﺧﻮاهان اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮد تا اینکه در ﭘﻰ تک دﺷﻤﻦ زﺑﻮن روح ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﻘﺮار این ﺑﺴﻴﺠﻰ ﻣﺨﻠﺺ در ﺟﺰایر ﻣﺠﻨﻮن در 67/4/4 ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪاى ﺣﻖلبیک ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺁرزوى دیرینه ﺧﻮیش که هماﻧﺎ ﭘﺮواز تا اوج ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮد رﺳﻴﺪ.

 

وصیت نامه

 

اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮور ایران ﭘﻴﺮو اﻣﺎم ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻪ در حرف ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ﮔﻮش دل ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺴﭙﺎرید و ﺣﺮﻓﻬﺎیش را ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﭙﺬیریدو درهر ﻋﺼﺮى اﻣﺎم ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و اکنون که ﺣﻀﺮت صاﺣﺐ اﻻﻣﺮ«ﻋﺞ» در ﭘﺮدﻩ ﻏﻴﺒﺖ اﺳﺖ ولی ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ ﮔﻤﺮاﻩ ﻧﻤﻰ ﺷﻮید و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده